Vedtægter

Vedtægter og valgregler

 

1.1 Vedtægter for Roskilde Baptistkirke

 

§ 1 – Hjemsted

Menigheden er en evangelisk, kristen frikirke, hvis navn er Roskilde Baptistkirke.
Menighedens hjemsted er Roskilde kommune. Menigheden er medlem af Baptistkirken i Danmark. Den er i forhold til andre menigheder og organisationer helt og fuldt suveræn.

§ 2 – Formål

Menighedens formål er at virke for evangeliets udbredelse og at fremme nytestamentligt menighedsliv.

§ 3 – Medlemmer

Menigheden består af de personer, der står i medlemslisten. Anmodning om medlemsskab kan ske skriftligt eller mundtligt til menighedens sekretariat. Indmeldelse/udtrædelse kan finde sted fra den dato anmodningen foreligger. Ved indtrædelse anerkender medlemmet samtidigt menighedens vedtægter.

§ 4 – Ejendele

Menighedens ejendele tilhører menigheden som juridisk person. Det enkelte medlem har ikke ejendomsret over noget, der tilhører menigheden og kan derfor ikke råde over menighedens ejendele, udover hvad der følger af medlemmets stemmeret.

§ 5 – Ansvar

Menigheden hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af forpligtelser indgået af menigheden. Der kan ikke søges sikkerhed eller godtgørelse for medlemmernes private gæld i menighedens ejendele. Medlemmerne hæfter ikke personligt for menighedens forpligtigelser.

§ 6 – Menighedsmøder

a. Menighedsmøderne er i alle anliggender menighedens øverste myndighed indenfor de af vedtægterne fastsatte grænser.

b. Menighedsmøder afholdes sædvanligvis indenfor hvert kvartal. Menighedsmøder indkaldes med mindst 14 dages varsel. Dagsorden offentliggøres med mindst 7 dages varsel ved opslag i kirken og ved fremlæggelse til afhentning i kirken. Ved personvalg nævnes navnene på de opstillede.

c. Ekstraordinære menighedsmøder kan forlanges afholdt af:
1. menighedsrådets formand eller menighedens præst
2. et flertal af menighedsrådets medlemmer
3. mindst 10 % af menighedens medlemmer, såfremt disse skriftligt har meddelt menighedsrådet deres ønske herom.

De ekstraordinære menighedsmøder indkaldes med mindst én uges varsel ved bekendtgørelse ved menighedens gudstjenester og afholdes senest 3 uger efter, at henvendelse herom er modtaget.

d. Menighedsmøderne ledes af den af menigheden valgte forhandlingsleder. Referater fra menighedsmøderne skrives af den af menigheden valgte sekretær.

e. Såfremt forhandlingslederen eller sekretæren er forhindret i at være til stede, vælger menighedsmødet en, til anledningen, valgt person.

f. Så vidt muligt bør beslutninger træffes i enighed. Ved afstemninger træffes beslutninger med simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende menighedsmedlemmer.
Hvert medlem har én stemme. Er stemmetallet lige, afstemmes påny, men er der stadig ikke flertal for forslaget, bortfalder dette.

g. Køb og salg af fast ejendom, ny gældsætning eller ændring af lån skal vedtages af menigheden ved to på hinanden følgende menighedsmøder med mindst en uges mellemrum. Sagernes forelæggelse på menighedsmøderne foretages efter forberedende behandling i menighedsrådet.

h. Fra menighedsmødet skrives et beslutningsreferat vedrørende de trufne beslutninger. Referatet underskrives af forhandlingslederen og sekretæren. Referatet, der skal være tilgængeligt for menighedens medlemmer, godkendes af menigheden på det efterfølgende menighedsmøde. Det af forhandlingslederen og sekretæren underskrevne referat, danner et gyldigt og fuldt juridisk bevis for de beslutninger og valg, menigheden har foretaget på menighedsmødet.

§ 7 – Ledelse

a. Menighedens daglige ledelse varetages af et menighedsråd.

b. Menighedsrådet har ansvaret for, at de beslutninger, der træffes på menighedsmøderne gennemføres.

c. Valg til menighedsrådet foretages efter nærmere fastlagte regler.

§ 8 – Økonomiske forhold og tegningsregler

a. På menighedsmødet i fjerde kvartal fremlægges og godkendes et budget for det kommende år.

b. Menighedens regnskab føres af den valgte kasserer, og revideres af menighedens 2 valgte revisorer.

c. Det reviderede regnskab fremlægges hvert år til godkendelse på det ordinære menighedsmøde i første kvartal. Regnskabsåret følger kalenderåret og foreningens regnskabsaflæggelse sker efter årsregnskabslovens bestemmelser.

d. Menighedsrådets formand, menighedens forhandlingsleder og menighedens kasserer har i forening fuldmagt til at tegne menigheden ved væsentlige økonomiske beslutninger (jf. §6.g), samt ved ansættelser.

§ 9 – Deling

a. Såfremt menigheden deles, skal dens ejendele fordeles efter bedste skøn ved forhandling mellem parterne. Kan overensstemmelse ikke opnås, henvises sagen til afgørelse i Baptistkirken i Danmarks ledelse.

b. Dersom en del af menigheden udskiller sig fra menigheden, har den ingen lod eller del i menighedens ejendele og kan følgelig ikke gøre krav gældende.

§ 10 – Opløsning

Hvis menighedens medlemstal er gået ned til 7 – om ikke før – skal der ske henvendelse til Baptistkirken i Danmarks ledelse. Derefter træffes der, på to efter hinanden følgende menighedsmøder, beslutning om, hvorvidt menigheden skal fortsætte som selvstændig menighed eller opløses som sådan for at indgå som del af en anden kirke.

Menighedens likvidationsprovenue eller overskud skal ved opløsning overdrages til anden forening, religiøst samfund eller lignende, som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål, jf. gældende lovgivning, pt. § 5, nr 2 i bekendtgørelse nr.837 af 6. august 2008.

§ 11 – Vedtægter

Ændringer i disse vedtægter kan kun ske ved vedtagelse på to hinanden følgende menighedsmøder, når skriftligt forslag har været udsendt til menighedens medlemmer, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.

Vedtaget af menighedsmødet, 20. november 2011.

1.2. Valgregler for Roskilde Baptistkirke

Valg til menighedsrådet.
Menighedsrådet består af 6 til 8 valgte medlemmer + menighedens præster.
De valgte medlemmer består af formand, næstformand samt et antal koordinatorer, der hver især varetager ansvaret for et tjenesteområde.
Antallet (6-8) fastsættes af menighedsrådet ud fra det antal det skønner nødvendigt for at varetage menighedens aktuelle behov.

Valg foretages hvert år på menighedsmødet i tredje kvartal.

Valgperioden for formand og næstformand er 4 år. Formand hhv. næstformand vælges forskudt med 2 år imellem.

Valgperioden for koordinator-funktionen er 2-år (det specificeres i forretningsordenen, hvilke tjenestegrene der er valg til i hhv. ulige og lige år).
Ved udtrædelse før tid, vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden.

På menighedsmødet i tredje kvartal orienteres der om proceduren samt hvilke tjenestegrene/-profiler, der skal vælges kandidater til.

Menighedsrådet indkalder forslag fra menighedens medlemmer og kan tillige selv stille forslag.

Begrundede forslag indgives skriftligt til menighedsrådet senest 7. september, således at menighedsrådet kan samtale med alle foreslåede kandidater og gøre dem bekendte med de pågældende tjenesteområder, tjenestebeskrivelser og menighedsrådets forretningsorden.

Tilsagn fra kandidaterne indhentes af menighedsrådet.

Forslagene meddeles menigheden mindst 1 uge forud for menighedsmødet i fjerdekvartal.

1. Menigheden vælger på menighedsmødet i fjerde kvartal efter forudgående præsentation – de nye personer, der skal indgå i menighedsrådet. Personerne har mulighed for at præsentere sig selv.

2. Nye menighedsrådsmedlemmer indsættes efterfølgende i tjenesten på menighedsmødet eller ved en efterfølgende gudstjeneste.

Arbejdsgrundlag
Der skal foreligge en opdateret tjenestebeskrivelse for menighedsrådsmedlemmerne samt en forretningsorden. Denne skal være tilgængelig for menigheden.
Menighedsrådet er ansvarlig for ajourføring af tjenestebeskrivelser og forretningsordenen.

Valg af kasserer.
Valg foretages på menighedsmødet i tredje kvartal i år med lige årstal. Valgperioden er 2 år begyndende pr. førstkommende 1/1. Menighedsrådet stiller forslag.

Valg af forhandlingsleder.
Valg foretages på menighedsmødet i fjerde kvartal i år med lige årstal. Valgperioden er 2 år begyndende pr. førstkommende 1/1. Menighedsrådet stiller forslag, og menighedsmødet kan stille samme antal forslag. Stilles kun ét forslag, bortfalder afstemning.

Valg af gave- og bidragssekretær.
Valg foretages på menighedsmødet i fjerde kvartal i år med ulige årstal. I øvrigt samme procedure som ved valg af forhandlingsleder.

Valg af sekretær for menighedsmødet.
Valg foretages på menighedsmødet i fjerde kvartal i år med ulige årstal. I øvrigt samme procedure som ved valg af forhandlingsleder.

Valg af revisorer.
Valg foretages hvert år på menighedsmødet i fjerde kvartal. Valgperioden er 2 år begyndende umiddelbart efter valget, og der vælges hvert år én revisor. Menighedsrådet stiller forslag, og menighedsmødet kan stille samme antal forslag.
Stilles kun ét forslag, bortfalder afstemning.

Fællesbestemmelser.
Der kan være personsammenfald i forbindelse med foranstående valg – dog med følgende undtagelser:
Revisorerne kan ikke samtidig have sæde i menighedsrådet, være kasserer eller gave- og bidragssekretær, ligesom kassereren ikke samtidig kan være gave- og bidragssekretær.

I tilfælde af ekstraordinær afgang af kasserer, forhandlingsleder, gave- og bidragssekretær, sekretær for menighedsmødet eller revisor foretager menighedsrådet konstituering gældende indtil supplerende nyvalg for den resterende del af vedkommendes ordinære valgperiode kan finde sted på et ordinært menighedsmøde.

Menighedsrådets forslag i forbindelse med valg af kasserer, forhandlingsleder, gave- og bidragssekretær, sekretær for menighedsmødet og revisorer meddeles forud for menighedsmøderne, hvor valg skal foretages.

Til de af menighedsmødet stillede forslag til valg af forhandlingsleder, gave- og bidragssekretær, sekretær for menighedsmødet og revisorer, skal der forud være indhentet tilsagn fra de foreslåede om, at ville modtage et eventuelt valg.

Alle personvalg er skriftlige.

Vedtaget af menighedsmødet, 13. februar 2011.