Året der gik – 2018

2. juli 2019 | Nyt

Dette skriv er et forsøg på at lave et tilbageblik på året 2018, som det forløb i Roskilde Baptistkirke, dels til information for dig, som har udvist interesse for Roskilde Baptistkirke ved at klikke ind på hjemmesiden her. Dels tjener det som afløsning for tidligere årsberetninger trykt i Årsskrift for Roskilde Baptistkirke. Alt kan naturligvis ikke komme med i et sådan tilbageblik, så sidder du med arrangementer og/eller oplevelser, som har været særlige for dig, men alligevel ikke er nævnt her, er det ikke fordi, dine oplevelser er af mindre betydning.

Et sådan skriv har naturligvis en vis historisk interesse, men hvad vigtigere er, er at det er godt og sundt for os at stoppe op og med taknemmelighed se tilbage på, hvad Gud har gjort i os, i vores midte og igennem os. Jesus er hovedet på legemet, og al tak og ære går til Ham – og Ham alene.

Et vendepunkt

På flere måder kan 2018 beskrives som et vendepunkt. Mange af de tanker, længsler og ønsker vi har haft arbejdet for gennem de senere år, er for alvor begyndt at tage form og/eller slå igennem. Vi har kunnet mærke det på såvel medlemmernes engagement, gudstjenestedeltagelsen, nye der er kommet til, menighedens økonomi som på beslutningen om, at skulle rive den gamle aktivitetsfløj ned. Sidstnævnte med henblik på at skulle bygge en ny mere tidssvarende og større mellembygning, samt få skabt mere plads i Cafeen, så der vil være plads til alle efter vores gudstjenester. Der er derfor al mulig grund til at glæde os og være Gud taknemmelig.

Huset

Fra flere af de mange nye der er kommet til gennem de seneste år, har der været et ønske om at få tydeliggjort, hvad vi tænker om det at være kirke og hvilke forventninger, der er til det at være en del af menigheden. Vi har derfor søgt at synliggøre dette gennem hvad vi kalder ”Huset”. Dette rummer dels de tre kendetegn, vi som kirke ønsker at være kendt for – og dels 5 praksisser, som vi opfordrer alle, der ønsker at være en del af kirken, til at tage del i.

”Huset” har vist sig at være et godt og brugbart redskab for såvel nytilkomne, som for os, der har været en del af kirken i mange år. Det har været med til at binde os sammen som menighed – også på tværs af generationerne. Det er fantastisk at opleve den enhed der er i kirken, og se, at så godt som alle vore arbejdsgrene – uanset målgruppe – har oplevet vækst i det forgangne år.

Fællesskabet på tværs af generationerne kommer primært til udtryk ved vore gudstjenester, men er også kendetegnende for vores årlig tilbagevende Menighedsweekend, som igen i 2018 blev afholdt på Skovbo Efterskole, samt på SommerStævnet på Lindenborg Efterskole.

At række ud

Årets missionstur til Faros, vores missionsprojekt i Athen, havde også islæt af dette, idet der deltog 8 unge og 5 voksne på denne tur. Enkelt dog fra andre kirker i landet. Som en afsøgning af muligheden for at udbrede vores internationale mission, sendte vi i efteråret 3 personer til Burundi, for at se på mulige projekter og samarbejdspartnere. Begejstret kom de hjem og berettede om det gode arbejde Baptistkirken i Danmark trofast har udført gennem mange år, men også med en klar oplevelse af, at vi som lokal kirke kan være med til at løfte dette arbejde yderligere. Der vil derfor arbejdes videre med denne tanke. Ligeledes er vi fortsat engageret lidt på sidelinjen i BBU’s projekt i Honduras. Et projekt, der kan ses som en naturlig videreførelse af det arbejde vi som kirke tidligere har været engageret i i Honduras.

At være i mission er dog ikke kun noget der foregår i udlandet. Det har derfor også været en glæde, at vi i år har kunnet supplere vores sociale engagement og mission i byen, så det ikke alene omhandler de 200+ familier, vi hjælper med julepakker, men nu også månedligt kan tilbyde ”Måltidsfællesskab” til ensomme og borgere på kanten af samfundet. Sidstnævnte gør vi bl.a. i samarbejde med ”Folkebevægelsen mod ensomhed” og med Frivillighedscenteret i Roskilde. Disse aftener afsluttes altid med en frivillig andagt i kirken, hvor langt størstedelen af de fremmødte deltager.

Et andet sted, hvor vi har en stor berøringsflade med kommunens borgere, er gennem gospelkoret. Roskilde Gospel Choir, som holder til i kirken, fortsætter deres vækst. Der var således godt og vel 350 deltagere i koret, om som noget nyt flyttedes koncerterne i år til MusikTeatret Albertslund, for at få plads til alle sangere – og publikum – på en og samme aften.

I det hele taget er det vores ønske, at nå endnu længere ud og være et relevant tilbud til byens borgere. Gennem adventssøndagene søgte vi at gør lidt ekstra ud af gudstjenesterne, med dette i tanke, bl.a. ved at invitere en lokal musikklasse til at medvirke, musikere fra Skovbo Efterskole, vores CD-aktuelle korleder, Anders Butenko, samt en gudstjeneste, hvor byens borgmester, Joy Mogensen, fortalte om, hvad julen betød for hende. Alle gode og relevante samlinger, hvor mange gæstede vores gudstjeneste.

Fælleskirkeligt

I Roskilde har der gennem mange år været en god tradition for samarbejde kirkerne imellem. Et samarbejde, der kun er blevet styrket yderligere i 2018. Foruden vores præstesamlinger på tværs af folke- og frikirker, vores månedlige Bybøn – bøn for byen, er der gjort tiltag til at rykke endnu tættere. Bl.a. ved at frikirkepræsterne mødes yderligere til bøn og samtale, ved initiativet ”Roskilde Lovsynger”, hvor vi samles til lovsang i Domkirken. Ikke mindre end 350 personer deltog ved denne første anledning. Nytårsgudstjenesten, der blev transmitteret i TV på DR, foregik i Roskilde Domkirke. Også her var vi inviteret med til at medvirke som kirke gennem bøn på TV.

Menighedsrådet

Sædvanen tro skete der også i år lidt omrokeringer i Menighedsrådet. Filip Christen stoppede som næstformand, Marie B. Schmidt og Birgitte Korsbro Hvidbjerg som koordinatorer. En stor tak skal lyd til alle tre. Tak for det store arbejde der er lagt i hver af jeres respektive funktioner. Som ny næstformand kunne vi byde velkommen til Marck Top og som Koordinator for Børn og Unge, Rasmus Højmark. Et privilegium at få jer med ombord i menighedsrådet.

Ansættelser og frivillige

Vi har gennem hele 2018 haft 2 fuldtidsansatte præster med Jakob Vagner og undertegnede. Det har været til stor glæde og inspiration at kunne stå i tjenesten sammen. Ydermere har Merethe Sonne været ansat deltids på kontoret, men da hun påbegyndte sin planlagte uddannelse pr. 1. feb., gik hun yderligere ned i tid til kun at være 6 timer ugentligt på kontoret. Frivillige trådte dog hurtigt til og løfter også i dag flere af hendes opgaver. Foruden lidt ansat støtte til rengøringen med Bjørn Segerberg, har vi i efteråret 2018 også være beriget med 2 volontører. Victor Lynge Nielsen, der på ½-tid dels har været på kontoret, dels været med i vores Social Engagement gruppe og slutteligt været med i ledergruppen i vores teenagearbejde, All In. Herudover har Christoffer Bækgaard været her to dage om ugen, hvor han har været leder i vores UC-arbejde og søgt at samle flere af de unge og på anden måde gå til hånde på kontoret og i kirken. En stor tak skal lyde til jer alle.

Ellers bæres kirkens mange aktiviteter og engagement af de mange frivillige der tjener med. Alle navne kan ikke nævnes her, da vi ved listen af frivillige tæller op mod 120 personer, foruden folk der er engageret med rengøring. En stor tak skal lyde til jer alle. Tak for jeres engagement og tjenstvillighed. Uden jer havde det slet ikke været muligt at gøre alt det, vi gør i kirken. Det er en fornøjelse at tjene sammen med jer alle.

Som anført i indledningen, så går takken dog først og fremmest til Gud. Han alene skal have æren. Men hvor er det et privilegium, at få lov til at tjene Ham, sammen med så mange skønne og kompetente mennesker.

Fremtiden

Det er med spænding, men også med en stor fred i sjælen, at jeg ser frem til tiden som kommer. Jeg er overbevist om, at alt det gode Gud gør i os, i vores midte og igennem os, vil han fortsætte med i årene som kommer. Roskilde Baptistkirke har fået betroet så mange evner, gaver og ressourcer, at der er rigeligt – ikke blot til at fastholde menigheden i et status quo, men også til at videreudvikle den, til at nå endnu længere ud med evangeliet, samt til at starte nye menigheder op på Sjælland. De mange evner, gaver og ressourcer der er os betroet, forpligter nemlig også. Vores talenter skal ikke bare graves ned – nej, de skal investeres, så de vil give mange gange igen i Guds rige og komme mennesker til gavn.

Med Jakob Vagner som ledende præst og med Michael Frost som assisterende præst, samt med de mange fantastiske medarbejdere der er, er jeg tryg ved, at dette nok skal komme til at ske.

Alligevel er det med lidt vemod, at Birgitte og jeg oplever, at Gud leder os som familie ad nye veje fra sommeren 2019. Roskilde og kirken her vil altid have en helt særlig plads i vores hjerter og vi glæder os til at komme på besøg og se det enorme potentiale forløst yderligere. Hvem ved, om vi havner tilbage i menigheden her en gang?

Med ønsket om Guds velsignelse

Claus Bækgaard

Seneste nyt

Nyhedsarkiv